DIE IDEALE KLEUTERSKOOL VIR ELKE KLEUTER!

Gr. R – RR | KNIKKIES:

 

ONS BIED AAN U DIE VOLGENDE:

 • Opgeleide onderwyseresse wat die welstand en vordering van elke kleuter monitor en op die hart dra met hulp van ‘n opvoedkunge assistent in elke klas.
 • Daar is elke oggend ‘n personeellid vanaf 06:45 aan diens.
 • Die dagprogram begin 07:15 en eindig 12:30.
 • Daar is toesig vir kleuters wat moet wag vir ouer boeties of sussies vanaf 12:30 tot 14:00.
 • Baie goeie naskole in die omgewing, en hulle kom haal die kleuters by die klasse af.
 • Die program wat ons volg, maak dit maklik om vroeë identifisering van ernstige uitvalle by die kleuters onder die ouers se aandag te bring en sodoende kan ons vroegtydig daaraan begin werk. Al die kleuters ondergaan dus visuele-, gehoor-, spraak- en ouditiewe prosesserings toetse in die begin van die jaar.
 • Die dagprogram word aangevul deur ‘n grootmotoriese program, Rekenaargeletterdheid, Mini-netbal en Rugbyvaardighede wat gratis aangebied word.
 • Geen skryfbehoeftes hoef aangekoop te word nie aangesien die skool alles voorsien wat u kleuter gaan nodig kry in die klas.
 • Ons streef daarna om elke kleuter skoolgereed te kry en met baie selfvertroue na Graad 1 te stuur en daarom word kleuters getoets deur die skool se Opvoedkundige Sielkundige t.o.v skoolgereedheid.
 • Veilige en pragtige klaskamers propvol opvoedkundige apparaat om u kleuter motories optimaal te ontwikkel.
 • Veilige omheinde en goed toegeruste speelgrond met deurlopende toesig.
 • ‘n Jaarprogram vol aktiwiteite, opvoedkundige instappies en verrassings – enige kleuter se droom.

Ons bied ook geleentheid vir ‘n Ken-Mekaar funksie, Knikkie Atletiek/Rugby/Netbal, Entrepreneursdag, Moedersdagbederf, Vadersdagbederf, Gradeplegtigheid,ens.

 

DIE KLEUTERSKOOL BESTAAN UIT:

*Twee Gr RR- en Vyf Gr R klasse en daar is ‘n maksimum van 30 leerders per klas.

*Elke klas het ook ‘n assistent wat die Juffrouens en kleuters bystaan tydens die dagprogram.

*Die Knikkies se personeel is as volg:

GR RR SKAPIEKLAS

Juf Miceala Painter

mpainter@kennies.co.za

GR RR HASIEKLAS / GRAADHOOF

Juf Cindy Muller

cmuller@kennies.co.za

GR R VISSIEKLAS / GRAADHOOF

Juf Antonette Hodgkinson

ahodgkinson@kennies.co.za

GR R PADDAKLAS

Juf Luné du Plessis

lduplessis@kennies.co.za

GR R SKILPADKLAS

Juf. Annadell De Bruin

adbruin@kennies.co.za

Knikkie Hoof /GR R BEERTJIEKLAS

Juf Yolanda Burger

yburger@kennies.co.za

GR R BYTJIEKLAS

Juf Dané Pretorius

dpretorius@kennies.co.za

GR R REKENAARS EN GROOTMOTORIES

Juf Mignon Basson

mbasson@kennies.co.za

KNIKKIE KANTOOR

Tanya Fourie

tfourie@kennies.co.za

Knikkies Fasiliteite

GRONDSLAGFASE 

GRAAD 1-3 DEPARTEMENTSHOOF:

Reneé Zaayman: rzaayman@kennies.co.za

GRAAD 1 GRAADHOOF:

Katinka Fett: kfett@kennies.co.za 

GRAAD 2 GRAADHOOF:

GRAAD 3 GRAADHOOF:

Mariana Goosen: mgoosen@kennies.co.za

Die Grondslagfase is daarop gerig om …

 • Kwaliteit onderwys na te streef.
 • Hoë onderwysstandaarde daar te stel.
 • Om ons leerders toe te rus met die nodige lewensvaardighede, nie net akademiese kennis nie, maar die ontwikkeling van die kind in sy totaliteit, met inagneming van elke kind se besondere uniekheid, ten einde sy plek as mens/volwassene in die samelewing te kan volstaan.
 • Om kreatief en inisieerend, vernuwing en verbeterings te implementeer ten einde voldoende geleenthede vir ons kinders daar te stel.
 • Ons streef daarna om ‘n suksesvolle onderwysmilieu te skep waarin die spesifieke oordrag van kennis en vaardighede op ‘n sistematiese wyse aan leerders oorgedra sal word met die oog om hulle tot intellektuele volwassenheid te lei deur middel van ‘n Christelike Lewens- en Wêreldbeskouing.
 • Om die visie nl. “Alles tot voordeel en in belang van ons kinders” van ons skool tot volle uitvoering te bring.

Persoonlike aandag aan alle leerders

Persoonlike aandag aan alle leerders is ‘n groot prioriteit.

Met klasse van ± 30 leerders word leerders met begrip, liefde en baie aandag gelei om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel.

Uniekheid

Elkeen se uniekheid word ontdek en hulle kry die beste moontlike geleenthede om daarmee te woeker.

Akademie is uiters belangrik

Ons is ‘n baie ervare personeelkorps wat die leerders lei en ondersteun om: 

 • Self te kommunikeer en redeneer
 • Probleemoplossing te hanteer
 • Selfvertroue te ontwikkel
 • Om in groepe te werk
 • Om self te ontdek en te waag 

Vordering word deurlopend bepaal met die klem op kritiese denke en kreatiwiteit.

VAKKE IN GRONDSLAGFASE

Afrikaans: Huistaal

Engels: Eerste addisionele taal

Wiskunde:

Lewensvaardigheid: Aanvangskennis- Persoonlike en sosiale welsyn, Skeppende en Uitvoerende kuns, Liggaamlike opvoeding

Besondere Metodologiese Aspekte

Beplanning in die Grondslagfase

Jaarlikse beplanning:

Elke graad het ‘n langtermyn beplanning wat die volgende aandui:

 • Die volgorde waarin hulle die temas  en inhoud gaan hanteer.
 • Temas onder elke eenheid gebruik gaan word.
 • Watter temas en inhoud in ‘n kwartaal behandel gaan word.
 • Hoeveel weke daar aan elke tema gewerk gaan word.
 • Beplanning hang direk saam met die ‘ATP’s’ (Jaarlikse leerplanne) wat deur die Departement voorsien word.

Weeklikse beplanning:

 • Grade beplan weekliks saam onder leiding van die graadhoofde om te verseker dat alle klasse dieselfde werk en assessering doen.
 • Dit is die onderwyseres se taak om die temas so te verwerk dat dit by haar styl en die klas se behoeftes sal aanpas. Elke onderwyseres gebruik haar eie kreatiwiteit om die tema vir die leerder toeganklik en interessant te maak.

*  Daar moet onthou word dat daar geen plafon is nie, m.a.w. ‘n leerder vorder volgens sy/haar eie vermoë.  Dit beteken dat daar in ‘n graad leerders is wat op verskillende vlakke met elke vak is.  Behoeftes van leerders word daarvolgens aangespreek.  Verryking en inskerping word dan daarvolgens gedoen.

  Verslaggewing:

  • Rapporte word aan die einde van elke kwartaal gegee.
  • Ouerinligtingsaande word  per kwartaal gehou, en individuele afsprake deurentyd waar nodig.
  • Leerders met probleme en moontlike oplossings word bespreek. Indien ‘n leerder nie reageer nie word hy/sy na die Kennies Inklusief span verwys vir spesiale hulp.

  Die Klaskamer

  Die onderwyseres ondersteun en begelei die leerder om die leerproses te vergemaklik en om riglyne aan te dui.

  • Sy konsentreer op wat die leerder reeds weet en nie net op wat hulle nog nie weet nie.
  • Elke leerder moet altyd voel dat hulle iets bereik – dus mag ‘n onderwyseres nooit negatief wees nie. Op die manier help die onderwyseres die leerder om self oplossings te vind, selfstandigheid te bereik en maklik te kommunikeer
  • Laerskool Kenmare maak gebruik van assistente / studente wat deel uitmaak van die Mentorskapprogram.
  • Hierdie assistente is almal universiteitstudente wat as deel van hul prakties deurentyd by klasse ingedeel is vir indiensopleiding.
  • Hulle lewer ‘n besondere groot bydrae in Grondslagfase. Die groter meerderheid van dié assistente is werksaam in die Grondslagfase
  • Assistente roteer jaarliks na ander klasse en/of grade om sodoende blootstelling te kry.
  • Studente van universiteite wat net tydelik kom prakties doen word geplaas waar die behoefte is.

  Grondslagfase volg die “Kweek Dissipline met Deernis” stelsel van Hettie Brittz.  Al die Grondslagfase personeel is ook hierin opgelei.

  Dié sisiteem fokus op:

  • Karakterbou
  • Korreksie van gedrag
  • Straf
  • Hulpverlening

  In die opvoeding van kinders is liefde en dissipline die twee keersye van dieselfde saak.

  Dit kan onderskei, maar nie geskei word nie.  Liefde sonder dissipline is so bederwend as wat dissipline sonder liefde afbrekend is.  Liefde en dissipline wat saam funksioneer, verleen aan mekaar besondere krag en effek.

  Daar word klem gelê op positiewe inskerping en aanmoediging tot positiewe gedrag.

  Kwartaalliks:  Kennie-Trots toekenning word aan  een seun en een dogter per klas toegeken.  Dié toekenning het niks met akademie te doen nie.  Dit dui op uitsonderlike gedrag, omgee en meelewing.

  “Buddy” maats – Daar word elke kwartaal twee kinders per klas as “Buddy” maats aangewys.  Hulle kyk uit vir maats wat eensaam is op die speelgrond.

  Weekliks:  Daar word elke Maandag ‘n Spogkind en Staatmakerkind per graad aangewys in die saal wat as motivering dien tot goeie gedrag.  Dit is bv. vir uitsondelike netjiese werk of ekstra hulp ens. in die klas.

  Wanneer ‘n leerder gestraf word, moet daar altyd ‘n rede en ‘n doel wees – ‘n rede en ‘n doel wat rym met die doel van die opvoeding van die kind.

  • Klasdissipline weerspieël die gees van die skool en sal ten alle tye die volgende aspekte reflekteer nl. Netheid en ordelikheid.
  • Algemene klasreëls word deur die hele fase toegepas. Hierdie reëls word in die klaskamer opgeplak sodat die leerders ten alle tye bewys is van wat van hulle verwag word, ongeag by wie hulle die volgende jaar geplaas word.
  • Geen personeellid mag die klas onnodig verlaat en die leerders alleen los nie.
  • Streng dog regverdige dissipline moet gehandhaaf word met die nodige empatie.
  • Leerders mag nie in die klaskamer rondhardloop, skreeu of speel nie.
  • Die klasleiers moet weet wat van hulle verwag word.
  • Geen leerder mag vir beuselagtighede rondgestuur word nie.
  • Leerders word nie deur ‘n maat kantoor toe vergesel nie.
  • Aan die einde van die dag word die leerders deur ‘n personeellid na die hek geneem en oor die pad gehelp.
  • Leerders wie se ouers laat is moet weer teruggestuur word na hulle klaskamers.
  • Leerders met gedragsprobleme kry ‘n briefie in haar/sy huiswerkboek wat deur die ouers geteken moet word.
  • Die probleem word met die hoof opgeneem waarna daar besluit word of die ouers gekontak moet word al dan nie.
  • Raadpleeg ook die skoolbeleid in hierdie verband.
  Skoolure vanaf Maandae tot Vrydae:

  Gr. 1 & 2 (07:15-13:00)

  Gr. 3 (07:15 – 13:30)

  • Kontinue assessering is die fokuspunt van elke les en vind plaas om vas te stel of die leerder die:
   • leerinhoude verstaan en wat die onderwyseres kan doen om die leerder se leer te verbeter.
  • Leerders word deurlopend in klasverband en individueel deur hulle klasonderwyseres geassesseer.
  • ‘n Oopdeurbeleid word nie net deur die fasiliteerder gehandhaaf nie, maar ook deur die hoof dat indien die behoefte by enige ouer sou ontstaan, hy/sy baie welkom is om enige onduidelikheid so gou moontlik op te neem met die betrokke onderwyseres.
  • Ouers kan telefonies of per brief ‘n afspraak reël maar verkieslik na 13:00.
  • Huiswerk in die Grondslagfase is tot die minimum beperk. Dit is egter in die leerder se eie belang dat hy/sy huiswerk doen.
  • Huiswerk dien as inskerping en verryking en word glad nie in berekening gebring wanneer ‘n leerder geassesseer en ‘n vorderingsverslag saamgestel word nie.
  • Projekte wat in Lewensvaardigheid gegee word help om die leerders se vermoë te ontwikkel om planne te kan maak asook om te kan redeneer. Die projekte is van so ‘n aard dat die leerders met die nodige leiding en beplanning dit self kan voltooi voordat dit ingehandig moet word.  ‘n Huiswerkbrief word weekliks uitgegee en die werk behoort in ± 30-minute afgehandel te word.

  Afrikaans                   4

  Addisionele taal       3

  Wiskunde                   3

   

  1. Uitstekend! (Ek kan dit perfek en selfstandig doen.)
  1. Baie goed bemeester. (Ek kry dit al baie goed reg en werk onafhanklik.) 
  1. Goed bemeester. (Ek kry dit reg met min foute.) 
  1. (Ek kry dit reg sonder hulp en aanmoediging, maar maak nog foute.) 
  1. Benodig soms hulp. (Ek kry dit reg met heelwat hulp en aanmoediging.) 
  1. Benodig intensiewe hulp. (Benodig nog intensiewe hulp.  Ervaar die opdragte as ‘n uitdaging.oortdurende oefening is nodig by die skool en tuis.) 
  1. Nog nie bemeester nie. (Begrippe nog glad nie bemeester nie.  Dringende intervensie word benodig.)

   

  Korrektiewe onderrig (KO):

  Korrektiewe Onderrig – middel tot verbetering van ‘n fout.

  Heronderrig (HO) (Individuele hulpverlening):

  Hulp om ‘n begrip/bewerking vas te lê deur middel van individuele aandag

  Remediërende onderrig (RO):

  Langtermyn proses.

  Daar is in elke graad ‘n personeellid wat die R.O. klasse hanteer.

  “Wacky Wednesday”:

  Elke personeellid identifiseer leerlinge wat ekstra hulp benodig. Hulle ontvang dan op Woensdae middae hulp waar nodig.

  Intermediêre & Snr Fase 

  GRAAD 4-7 DEPARTEMENTSHOOF:

  Mev. P. Nel: pnel@kennies.co.za

  GRAAD 4 GRAADHOOF:

  GRAAD 5 GRAADHOOF:

  GRAAD 6 GRAADHOOF:

  Michelle Van Rooyen

  mvrooyen@kennies.co.za

  GRAAD 7 GRAADHOOF:

  Yolande Leach

  yleach@kennies.co.za

  TOP TIEN KWARTAAL 3

  VERRYKING

  AKADEMIE GR 1 – 4

  ‘n Program wat ontwikkel is om Verrykende projekte te doen met ons leerders, wat uitblink op akademiese gebied.

  VELDSKOOL (KENMARE PLASIE) GR RR – 4

  Organiese boerdery vir kinders by die skool.  Hulle plant die groente en maak ook kos daarmee by die skool.  Die kursus word gekombineer met ‘n leerskool in Veldkennis.

  JUNIOR & SENIOR SJEFSKOOL GR RR – 7

  Junior & Snr Sjefkursus vir ons jong kokke.  Hulle leer hoe gewasse verbou word en maak dan met daardie spesifieke kossoort verskillende geregte.

  KENMARE STAPKLUB (VELDFOKUS) GR 4 - 5

  Hierdie stapgroep nooi ons skool se gesinne uit om een keer ‘n kwartaal, op ‘n Saterdag oggend te gaan stap. Een keer ‘n jaar doen on sook ‘n nagstap met flitse!

  EKSPERIMENTE KLAS

  Ons Kenmare leerders kry ‘n jaar lank weekliks ‘n kans om eksperimente te doen. Die pret aktiwiteite soos die maak van slyn mengsels, eie handerome en seep te maak asook mengsels om alkkaliese en suurbasisse uit te wys is groot pret vir die kinders!

  Senior Sjefs

  Kenmare spog vanjaar met sy eie Senior Sjefgroep! Hulle leer onder die kundige hand van ‘n Professionele Sjef en eienaar van haar eie Bakkery – Alicia Du Tiot

  KENNIES INKLUSIEF

  Hulpspan

  Kennies Inklusief is die Hulpspan van Laerskool Kenmare wat onder leiding staan van mev. Pauline Nel. Kennies Inklusief is ‘n span deskundiges wat leerders met leer-, emosionele-, gedrags-, en ontwikkelingsprobleme bystaan. Jeannette Ceronio (Opvoedkundige Sielkundige) is die Bestuurder en Koördineerder van hierdie span. Deel van hierdie span is ook Illana van Rensburg (Voorligting Sielkundige) en Louise Beukes (Maatskaplike werkster).

  Laurentius Conradie

  lconradie@kennies.co.za

  Jeannette Ceronio

  jceronio@kennies.co.za

  Illana Jansen van Rensburg

  psilana@mweb.co.za

  Louise Beukes

  louisebeukes@kennies.co.za

  Mnr. Wouter Immelman (hoof)

  Me. Maryna Kriel: Gr. R-3 (adjunkhoof)
  Mnr. Laurentius Conradie (DPO)

  Me. Jeannette Ceronio (bestuurder:  Kennies-Inklusief) en opvoedkundige sielkundige

  *skakeling met hele span en distrik   *maandelikse verslag   *rapportering en verwysings:  gr. 4-7   *SBST:  lêer;  annual reports  *jaarprogram  *web en nuusbrief  *SNA: 1/2/3  *konsessies  *druipelinge  *skakeling: terapeute/ondersteunende lede  *pretminute

  Me. Yolanda Burger
  Kleuterskool
  Skoolgereedheid
  Rapportering en verwysings: Jeannette 

  Me. Reneé Zaayman  (DPJ)

  Akademie: Gr. R-3
  Navrae:  Personeel
  Rapportering en verwysings:  Jeannette

  Me. Pauline Nel(DPS)

  Akademie: Gr. 4-7
  Navrae:  Personeel
  Rapportering en verwysings:  Jeannette

  Me. Jeannette Ceronio

  Opv. Sielkundige
  *toetsings
  *onderhoude
  *terapie/berading
  *opleiding personeel
  *ondersteuning: vak LO/LV (soos benodig)  bv. geslagsvoorligting,, boelies ens.
  *werkswinkels

   Me. Donata Reynders

  Remediëring  (Hoof)
  Ma./Di./Do.
  *Linda Smith / Lune du Plessis / Katinka Fett

  Ondersteunende lede:

  Me.  Marle Esterhuyzen:  Wise Eye:  lees (Do.)
  Me. Cordelia Fairlie:  spraakterapie  (Do.)
  Me. Corleze Strydom: arbeidsterapie (Vry.)
  Me. Leandra Lombard:  oogtoetse

  ** Laaste Donderdag van elke maand:  vergadering om 11:45 vir die hele span in die hoof se kantoor.

  **sna 1, 2, 3, konsessies en moontlike druipelinge sal span hanteer soos nodig, met inligting van departementshoofde aan DPO.

  0
   0
   Your Cart
   Your cart is emptyReturn to Shop